Ulusal Mevzuat

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılara ve engelli bireylere aylık harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Bakanlık sosyal hizmet kuruluşları: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin dört, beş ve onüç numaralı alt bentlerinde tanımlanan engelli ve yaşlı bireylere hizmet sunan kuruluşları,

c) Bakanlıkça yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşları: Bakanlığın haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan ve Bakanlık tarafından yardım yapılmak suretiyle desteklenen, engelli ve yaşlı bireylerin bakımı için yatılı hizmet veren kuruluşları,

ç) Darülaceze Müessesesi: 15/4/1916 tarihli ve 2511 sayılı Darülaceze Nizamnamesi ile kurulan kuruluşu,

d) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

e) Kuruluş: Bu maddenin (b), (c), (ç) ve (f) bentlerinde sayılan kuruluşları,

f) Özel sosyal hizmet kuruluşları: Engelli ve yaşlı bireylerin bakımı için yatılı hizmet veren, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından Bakanlığın izniyle açılan sosyal hizmet kuruluşlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Harçlık Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Harçlık ödenecek kişiler

MADDE 4 – (1) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla;

a) Bakanlık sosyal hizmet kuruluşlarında ücretsiz kalan engelli ve yaşlı bireylere,

b) Bakanlıkça yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında kalan engelli ve yaşlı bireylerden Bakanlığın sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olanlara,

c) Darülaceze Müessesesince ücretsiz bakılan engelli ve yaşlı bireylere,

ç) Bakım ücreti Bakanlık tarafından ödenerek veya Bakanlıkça ücretsiz kontenjandan yararlandırılarak özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan engelli ve yaşlılara,

harçlık ödenir.

Harçlık miktarı

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede belirtilen engelli ve yaşlı bireylere her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net harçlık ödenir.

Tahakkuk

MADDE 6 – (1) Engelli veya yaşlıya, kuruluşa kabul edildiği tarih esas alınarak, takip eden ayda gün hesabıyla harçlık tahakkuk ettirilir.

(2) Kuruluşa kabul edildiği için 2022 sayılı Kanun kapsamında aldığı aylığı kesilen bireye, bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulların da sağlanması halinde, 2022 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda en son aylığın alındığı dönemi takip eden dönem başındaki aydan itibaren harçlık tahakkuk ettirilir.

(3) İzinsiz olarak kuruluşunu terk eden engelli ve yaşlılar ile korunma kararı kaldırılmak üzere ailelerinin yanına verilen engelliler adına harçlık tahakkuk ettirilmez.

Harçlığın ödenmesi

MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından; Bakanlık sosyal hizmet kuruluşlarında kalan engelli ve yaşlıların harçlıkları için gerekli ödenek ilgili kuruluşa; Darülaceze Müessesesinde, Bakanlıkça yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında ve özel sosyal hizmet kuruluşlarında kalan engelli ve yaşlıların harçlıkları için gerekli ödenek ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

(2) Para kavramı gelişmiş ve parasını koruyabilen engelli ve yaşlıların harçlıkları kendilerine elden verilir veya talepleri halinde adlarına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır.

(3) Kuruluşta yapılacak değerlendirme neticesinde; para kavramının gelişmediğine veya parasını koruyamayacağına karar verilen engellilerin ve yaşlıların harçlıkları, kuruluş tarafından bir kamu bankasında açılacak özel hesaba yatırılır.

(4) Kuruluş tarafından harçlık ödemesine başlanan veya vefat haricinde harçlığı kesilen engelli ve yaşlılara ait bilgiler, on iş günü içinde, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bağlı oldukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına resmi yazı ile bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Not: Bu Yazı T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

Bir cevap yazın